اهميت تربيت دختران

امروزه بيش از هر زمان ديگر بايد به تربيت دختران همت گماشت؛ زيرا از يك سو نزديك به نيمى از نيروهاى فعال و كارآمد جامعه را قشر زنان و دختران تشكيل مى‏دهند و از سوى ديگر، گستره فعاليت آنان، همه امور فردى و اجتماعى را در برمى‏گيرد. ضمن آنكه پرهيز از اختلاط زن و مرد در بيشتر مراكز و اداره‏هاى خصوصى و دولتى، امرى سخت شده است، در چنين شرايطى بايد دانست كه تنها در صورت تربيت درست و اسلامى دختران است كه جامعه در امنيت به سر مى‏برد و نابهنجارى‏هاى اخلاقى و اجتماعى كاهش مى‏يابد. اگر جامعه زنان و دختران در رفتار و داد و ستد و رفت و آمدهايشان، دستورهاى شرعى را رعايت كنند و با حفظ حجاب و پوشش اسلامى در اجتماع حضور يابند، انحراف‏هاى اخلاقى به ميزان قابل توجهى كاهش مى‏يابد؛ زيرا بيشتر نابسامانى‏هاى فرهنگى و اجتماعى بر اثر اختلاط زن و مرد و جوانان دختر و پسر و در پى رعايت نكردن حدود اسلامى پديد مى‏آيد كه با تربيت دينى نسل جوان به ويژه دختران مى‏توان از اين مسئله پيش‏گيرى كرد.
پيام متن
حضور چشم‏گير دختران و زنان در جامعه و گسترده بودن فعاليت آنها، به فرهنگ‏سازى درست اين‏گونه ارتباط‏ها نيازمند است كه با پرورش درست به دست مى‏آيد.

تربيت دختران در محيط خانواده

مهم‏ترين هدف از تربيت دختران افزون بر خودسازى و پرورش باورهاى دينى، آشنا كردن آنان با فنون و شيوه‏هاى زندگى مانند شيوه شوهردارى، فرزندپرورى، همسايه‏دارى و معاشرت با مردم است. بدين معنا كه دختران در كنار فراگيرى انديشه‏هاى دينى و آموختن رفتارهاى اسلامى، نقش‏آفرينى در عرصه‏هاى گوناگون زندگى را نيز بياموزند. وظيفه مادر است كه از كوچكى به آموختن نقش‏ها به فرزندان و دختران‏شان بپردازد؛ زيرا محيط خانه مناسب‏ترين فضا براى نقش‏آموزى دختران است و مادر، شايسته‏ترين معلم و راهنما براى دختر به شمار مى‏رود.
ارتباط عميق مادر و فرزند و اعتماد همه جانبه دختر به مادر، مهم‏ترين عامل در اجراى فرآيند تربيت و اثرگذارى آن است. دختر با ديده اطمينان و اعتماد به مادر مى‏نگرد، به گفته او گوش مى‏دهد و هر چه بخواهد بدان عمل مى‏كند. بدين‏سان مادر، تنها كسى است كه از نزديك با دخترش ارتباط دارد و از نيازهاى مادى و معنوى او آگاه است. او بيش‏ترين زمان را در كنار دختر سپرى مى‏كند و از خواسته‏هاى قلبى وى آگاهى كامل دارد. از اين رو، قادر است مسائل مهم و ضرورى را روشن و آشكارا با دخترش در ميان بگذارد و انجام دادن آن را از وى بخواهد. البته مادر در صورتى مى‏تواند به نقش‏آفرينى دختر كمك كند كه خود، با نقش‏هاى موردنظر آشنايى كامل داشته باشد.
پيام متن
هدف از تربيت دختران، افزون بر بيمه كردن آنان در برابر انحراف‏هاى دينى و اخلاقى، آموزش نقش‏هاى مورد نياز وى در زندگى خانوادگى و اجتماعى است، كه مناسب‏ترين معلم در اين زمينه، مادر و بهترين مدرسه براى انجام اين كار، محيط خانه است.

زن و انجام وظيفه هم‏سو با ويژگى‏هاى جسمانى

هر چند زن و مرد در اصل آفرينش، دو گوهر از يك وجودند و مراحل تكوين و رشد جسمى را به صورت يكسان مى‏گذرانند، تفاوت‏هايى نيز با هم دارند كه در خور دقت و توجه است. از نظر جسمى و بدنى، تفاوت‏هاى چشم‏گيرى ميان زن و مرد هست كه از اين نظر، هر گروه ويژگى‏هاى مربوط به خود را دارد. زن بر اثر ظرافت و آسيب‏پذير بودن جسمى، تحمل كارهاى پرانرژى و طاقت‏فرسا را ندارد. از اين رو، استقامت و پايدارى زن در انجام دادن امور مربوط به نقل و انتقال اشياى سنگين و فعاليت‏هاى فيزيكى، بسيار كمتر از مرد است.
ويژگى‏هاى جسمى و روحى زن و مرد، منشأ بسيارى از تفاوت‏ها در نقش‏هاى اجرايى و اجتماعى آن دو در مقام عمل شده است كه آثار خود را در سطح جامعه نشان مى‏دهند. زنان بر اساس زمينه‏ها و شرايط وجودى خود، قادر به انجام دادن برخى از وظايف اجتماعى كه مردان توان آن را دارند، نخواهند بود.
پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نيز با توجه به اين امر، پس از ازدواج حضرت على عليه‏السلام و فاطمه عليهاالسلام نوعى تقسيم كارى ميان آنها به وجود آورد كه هماهنگ با وضع جسمى آن دو باشد و هر كدام از آنها به وظايف خاص خود عمل كنند. در حديثى آمده است كه پس از ورود فاطمه عليهاالسلام به خانه على عليه‏السلام ، پيامبر صبحگاهان به خانه على عليه‏السلام آمد، على و فاطمه عليهاالسلام را در كنار خود نشاند و فرمود: كارهاى داخل خانه همچون غذا پختن، جارو زدن، اداره فرزندان و مانند آن به عهده فاطمه عليهاالسلام و كارهاى بيرون خانه مانند تهيه مواد خوراكى و فراهم ساختن هيزم وظيفه على عليه‏السلام باشد.
در حقيقت، اين جداسازى وظايف بر اساس استعداد و توانايى‏هاى ذاتى زن و مرد صورت گرفت و با شرايط فيزيكى و روانى آن دو هماهنگ بود. به علاوه، زن و مرد با پذيرفتن مسئوليت‏هاى ويژه خود، نوعى صفا و صميميت را در فضاى خانه حاكم مى‏كنند.
پيام متن
هر كدام از زن و مرد بايد وظايف خود را انجام دهند و كارهاى داخل خانه بيشتر وظيفه زن و امور بيرون خانه وظيفه مرد است. به تعبير مولوى: هر كسى را بهر كارى ساختند.

تربيت اقتصادى دختران

يكى از جنبه‏هاى تربيت زنان و دختران، تربيت اقتصادى آنان است. اگر زنان و دختران از دانش اقتصاد خانواده بهره‏مند باشند، بهتر مى‏توانند به ايفاى نقش خانه‏دارى بپردازند. تربيت اقتصادى به معناى كارآموزى فنون خانه‏دارى و فراگيرى شيوه‏هاى درست مصرف مالى است. آشنا ساختن دختران با آشپزى و تهيه غذاى مناسب بدون اسراف و تباه كردن مواد اوليه، از وظايف مادران است.
قرآن كريم دستورهاى متعددى در زمينه اقتصاد و امور معيشتى مردم دارد و همه آنها را به رعايت ميانه‏روى در دخل و خرج سفارش مى‏كند. مسرفين و كسانى كه در استفاده از منابع و امكانات مادى زياده‏روى مى‏كنند، در قرآن از اهل دوزخ شمرده شده‏اند، آنجا كه خداوند مى‏فرمايد: «وَ أنَّ الْمُسْرِفينَ هُمْ أصْحابُ النّارِ؛ و مسرفان اهل آتشند.» (غافر: 43)
ايجاد روحيه ميانه‏روى در دختران، از عوامل مهم در اداره اقتصاد خانواده است، به گونه‏اى كه اين ويژگى در موفقيت و پيدايش رضايت اعضاى خانواده و سازگارى با آنان، به ويژه تأمين رضايت شوهر نقش حياتى دارد. اگر دختر در خانه پدر با روحيه ميانه‏روى و آينده‏نگرى بزرگ شود، مى‏تواند آن روش را در خانه شوهر نيز ادامه دهد و زندگى آبرومندى را براى خود و اعضاى خانواده‏اش فراهم كند. در مقابل، اگر پدر و مادر به تربيت دختر توجه نكنند و او تجمل‏گرا و خودسر بار آيد، چنين دخترى در اداره امور خانه موفق نخواهد بود، چنان‏كه دختران خانواده‏هاى سرمايه‏دار كه بيشتر در ناز و نعمت بزرگ مى‏شوند، توانايى چندانى در اداره خانه ندارند. در واقع، بسيارى از آنها با توجه به نوع زندگى در خانه پدر، توقع زياد و خواسته‏هاى نامعقول دارند كه شوهران سطح متوسط جامعه، از پاسخ‏گويى به انتظارها و خواسته‏هاى آنان ناتوانند و بدين جهت، نظام خانواده به تدريج، بر اثر ناسازگارى دچار سستى و فروپاشى مى‏شود.
سيره فاطمه زهرا عليهاالسلام ، الگوى مناسب ميانه‏روى و قناعت و بى‏نيازى از مردم است كه زنان مسلمان بايد از آن پيروى كنند. جريان انفاق لباس عروسى و بسنده كردن به پيراهن كهنه، از رويدادهاى بسيار زيبا و جالبى است كه تنها در شب عروسى دخت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فاطمه زهرا عليهاالسلام واقع شده و در طول تاريخ نظير آن مشاهده نشده است. يكى از آرزوهاى معمول جوانان اين است كه مراسم ازدواجشان به عنوان مراسمى كه يك‏بار در زندگى‏شان اتفاق مى‏افتد، بايد هر چه باشكوه برگزار شود. اين مسئله، طبيعى است و هر جوانى خواهان آن است، ولى حضرت زهرا عليهاالسلام كه تربيت‏يافته مكتب وحى بود، فراتر از خواسته‏ها و گرايش‏هاى انسانى مى‏انديشيد و با عمل به سيره رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در قناعت‏ورزى، در همان شب به ياد ماندنى زيباترين لباسش را به سائل داد و رضاى خدا و پيامبرش را برخواسته‏هاى طبيعى خود مقدم داشت.
پيام متن
تربيت اقتصادى، در اداره زندگى نقش اساسى دارد و در ايفاى نقش خانه‏دارى و امور معيشتى اثرگذار است. از اين رو، لازم است از دوره كودكى به تربيت اقتصادى دختران اهتمام ورزيد و آنها را با روحيه قناعت و صرفه‏جويى پرورش داد. زندگى باعزت و شرافت فاطمه زهرا عليهاالسلام كه با ايثار و از خودگذشتگى عجين بود، برترين راهنماى زنان و دختران مسلمان است.

بهره‏بردارى درست زن از ويژگى‏هاى عاطفى و روانى خود

زن از نظر روانى و عاطفى سرشار از مهر و محبت و صفا و صميميت است. ساختار وجودى زن به گونه‏اى است كه در مقايسه با مرد قدرت جذب بيشترى دارد و در ابراز احساس‏ها و عواطف نيز توان بالايى دارد و اين ويژگى عاطفى و روانى زن، فرصتى است براى او تا در اداره امور خانواده و تربيت نسل فرزند نقش مهمى را به خوبى و شايستگى ايفا كنند. بر اين اساس، مهم‏ترين نقشى كه از وى انتظار مى‏رود، جز نقش تربيتى نيست.
پيام متن
زنان به دليل بهره‏مندى از عاطفه‏اى سرشار و روانى لطيف، در امر تربيت فرزندان، از مردان موفق‏ترند.

دختران و مسائل بلوغ

بر اساس تفاوت‏هاى جسمى و روحى زن و مرد، شرايط بلوغ و زمان انجام دادن وظايف دينى و مذهبى آنان نيز متفاوت است. دختر زودتر از پسر به تكليف مى‏رسد و پدر و مادر بايد به اين مسئله توجه داشته باشند. چه بسا ممكن است برخى از خانواده‏ها از اهميت اين امر بى‏خبر باشند و سن تكليف فرزندان خود را از ياد ببرند و زمانى باخبر شوند كه بسيارى از تكليف‏هاى الهى از آنان فوت شده و فرزندان به موقع آنها را انجام نداده‏اند. دختر بر اساس ويژگى‏هاى بيولوژيكى و روانى خود، زودتر آماده پذيرش وظايف و آموزه‏هاى دينى مى‏شود. اسلام با توجه به اين ويژگى مى‏خواهد، دختران پيش از پسران در زير خيمه انسان‏ساز دين و مذهب وارد شوند و معارف اسلامى را بياموزند؛ زيرا انجام دادن عبادت و پاى‏بندى به وظايف دينى و اسلامى، در اصلاح و تربيت انسان نقش اساسى دارد. خداوند خطاب به مريم ـ مادر حضرت عيسى عليه‏السلام ـ مى‏فرمايد: «اى مريم! در برابر پروردگارت خضوع كن و پيشانى بر زمين بگذار و با ركوع‏كنندگان ركوع كن». (آل عمران: 43)
از بعضى تفسيرها بر مى‏آيد كه اين خطاب در نه سالگى مريم بوده و او پس از آن، همواره در حال عبادت بود تا آنجا كه بر اثر عبادت، در رسيدن به كمالات معنوى از بزرگان و دانشمندان عصر خود پيشى گرفت. شايد به اين دليل بود كه حضرت مريم با جان و دل پذيراى دستورهاى خدا شد و عاشقانه به عبادت او پرداخت. به هر حال، پاى‏بندى به انجام دادن وظايف دينى و مذهبى، اين امكان را به دختران مى‏دهد كه زودتر آمادگى لازم را براى ايفاى نقش‏هايى چون مادرى و خانه‏دارى پيدا كنند.
از آن‏جا كه دختر زودتر از پسر به تكليف مى‏رسد، آموزش‏هاى ويژه‏اى را مى‏طلبد. بدين معنا كه احكام عملى ويژه زنان و دختران، بايد پيش از بلوغ، به آنان آموزش داده شود تا هنگام روبه‏رو شدن با آنچه به زودى برايشان پيش مى‏آيد، دچار مشكل روحى نشوند. چه بسا دخترانى كه بر اثر بى‏خبرى از آنچه هنگام بلوغ براى دختران اتفاق مى‏افتد، دچار نگرانى و پريشانى روانى و گاه گرفتار پى‏آمدهاى ناگوارى چون بيمارى مى‏شوند. اين مسئله را با تربيت و آموزش به موقع وظايف دينى و آگاه‏سازى او مى‏توان كنترل كرد.
پيام متن
آگاهى دادن به دختر درباره آنچه بر اثر دگرگونى‏هاى جسمىِ هنگام بلوغ براى او رخ مى‏دهد، او را از سرگردانى و افسردگى حفظ مى‏كند.

برخى نقش‏هاى سازنده دختران و زنان

1. نقش شوهردارى
مهم‏ترين نقش مورد انتظار از يك زن، شوهردارى است كه پس از پيوند زناشويى مطرح مى‏شود. اين نقش زنان، در زندگى اجتماعى و خانوادگى تأثير بسزا دارد. اگر زن در اين زمينه به وظيفه خود به خوبى عمل كند، مى‏تواند افراد شايسته‏اى را تربيت كند و تحويل جامعه دهد.
پيدايش عواطف دوستانه و محبت‏آميز ميان زن و مرد پس از ازدواج، مهم‏ترين عامل استحكام و پايدارى نهاد خانواده به شمار مى‏رود. وجود مهر و عواطف عاشقانه زن و شوهر، از عنايت‏هاى ويژه الهى است كه بر اساس نياز فطرى و طبيعى انسان در سرشت آنها نهاده شده و اين امر، در جهت رشد و تكامل مادى و معنوى جامعه تأثيرگذار است.
روايت‏هاى اسلامى نيز بر نقش شوهردارى زن تأكيد فراوان دارند و مهم‏ترين وظيفه او را خوش‏رفتارى با شوهر مى‏داند. از جمله عنوان‏هايى كه براى تبيين اين مطلب زياد در احاديث به كار رفته، «حُسنُ التَّبَعُّل» است. خانواده يك اجتماع كوچك از جامعه‏اى بزرگ است و به نظم و انضباط و برقرارى امنيت و آرامش نياز شديد دارد و اين رفتار شايسته زن با شوهر، از عوامل مهم برقرارى آرامش در كانون خانواده به شمار مى‏رود.
زندگى سراسر نور حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام ، در اين زمينه سرمشق خوبى براى زنان مسلمان است و زنان بايد روش زندگى را از او بياموزند. همسر بزرگوار فاطمه عليهاالسلام ، حضرت على عليه‏السلام درباره شوهردارى او مى‏فرمايد: «در طول زندگى با فاطمه عليهاالسلام ، هرگز مخالفتى از او نديدم و هيچ‏گاه كارى برخلاف ميل من انجام نداد.» از حضرت فاطمه عليهاالسلام نيز نقل شده كه در آخرين لحظه‏هاى زندگى ضمن درخواست حلاليت از شوهرش على عليه‏السلام فرمود:
هر چند مى‏دانم در طول زندگى كارى برخلاف رضايت تو انجام ندادم، ولى از پدرم رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شنيدم كه زنى در قيامت وارد بهشت نمى‏شود، مگر اينكه شوهر از او راضى باشد.
پيام متن
مهم‏ترين نقش زن، نقش شوهردارى اوست كه منشأ بسيارى از آثار مؤثر و سودمند در زندگى مشترك خانوادگى است و برترين الگو در اين زمينه، سيره عملى فاطمه زهرا عليهاالسلام در محيط خانه و رفتار با على عليه‏السلام است و زنان بايد از آن حضرت الگوى واقعى بگيرند.
2. نقش مادرى
مادر، واژه‏اى است زيبا و پر جاذبه كه در هر مكتب و آيينى به عنوان سمبل ايثار و فداكارى شناخته مى‏شود. آغوش پر مهر مادر، مظهر صفا و صميميت، عشق و محبت، تعهد و وفادارى است كه هر مادرِ با احساسى حاضر است، در راه تأمين نيازهاى مادى و معنوى فرزند و فراهم ساختن وسايل رفاه و آسايش او به هرگونه ايثار و از خودگذشتگى تن دهد. مادر به لحاظ روحى و روانى، آمادگى آن را دارد كه در مسير تأمين نيازهاى فرزندان خود همه‏گونه رنج و زحمت را با جان و دل بپذيرد تا فرزندش به اوج سعادت مادى و معنوى دست يابد.
عنوان مادرى، افتخارى است براى زنان كه هر بانويى پس از ازدواج در انتظار آن به سر مى‏برد و اميد مادر شدن را دارد. بر اين اساس، در هر خانواده‏اى كه نوزادى، به ويژه نخستين فرزند به دنيا بيايد، سرور و خوش‏حالى، همه اعضاى آن را فرا مى‏گيرد. فرزند افزون بر اينكه ميوه شيرين پيوند زناشويى است، در تحكيم پايه‏هاى نظام خانواده نيز تأثير بسزا دارد. وجود فرزند در خانواده تا حدودى از پيش آمدن اختلاف‏ها و درگيرى‏هاى خانوادگى جلوگيرى مى‏كند. بسيارند خانواده‏هايى كه در پى تولد فرزند همه اختلاف‏هاى‏شان يك‏باره برچيده شده و به جاى آن، بذر مهر و محبت، از نو در دل زن و شوهر كاشته مى‏شود و سرانجام، به زندگى سعادت‏مندى دست مى‏يابند.
زندگى فاطمه زهرا عليهاالسلام در عين كوتاه بودن آن، تابلوى درخشانى است در مسير خانواده‏هاى مسلمان كه همه جنبه‏هاى آشكار و نهان آن، الگوى مناسبى براى مادران امروز جامعه است. ابراز عواطف حضرت زهرا عليهاالسلام به فرزندان و مهر و محبت‏ورزى او با آنان، نشان‏دهنده عمق احساس مادرى است. در روايتى نقل شده كه هر وقت فاطمه عليهاالسلام مى‏خواست با فرزند خردسالش امام حسن عليه‏السلام بازى كند، او را روى دستش بالا و پايين مى‏كرد و اين اشعار را زمزمه‏وار مى‏خواند:

اِشْبَه اباكَ يا حَسن***و اخْلَع عن الحقّ الرّسنَ
و اعبُد اِلها ذا مِنن***و لا تُوالِ ذا الاَْحن

اى حسن جان مانند پدرت باش، ريسمان را از گردن حق بردار. خداى احسان‏كننده را پرستش كن و با افراد كينه‏توز دوستى مكن.
پيام متن
مقام مادرى، همانند درختى پر ميوه است كه از ميوه‏هاى آن، فرزندپرورى و آرامش‏دهى به فضاى خانه است.
3. نقش خانه‏دارى
خانه‏دارى به معناى سامان‏دهى امور خانه، از وظايف زنان است و اين كار، در رشد و پيشرفت مادى و معنوى خانواده اثر فراوان دارد. برقرارى نظم و انضباط و پاكيزگى، فضاى خانه را معطر مى‏سازد و نشاط روحى و روانى را ميان اعضاى آن حكم‏فرما مى‏كند.
خانه‏دارى شامل كارهاى داخل منزل نظير پخت و پز، نظافت، شست‏وشوى ظروف، پذيرايى ميهمان و مانند آنهاست. انجام دادن اين امور به طور معمول به عهده زنان است؛ زيرا آنها بهتر از مرد از عهده چنين كارهايى بر مى‏آيند.
سيره و رفتار معصومين عليهم‏السلام به ويژه سيره حضرت زهرا عليهاالسلام در محيط خانواده، چراغ روشنى فرا راه زنان خانه‏دار است. حضرت زهرا عليهاالسلام با آن مقام و عظمتى كه نزد خدا و پيامبر داشت، نه تنها از انجام دادن كارهاى خانه شانه خالى نمى‏كرد، به عنوان يك زن خانه‏دار نقش‏هاى خانه‏دارى، همسردارى و مادرى خود را به خوبى ايفا مى‏كرد. خانه‏دارى، وظيفه مهمى است كه اگر زن به درستى به انجام دادن آن موفق شود، هم خانه‏اى به همراه آرامش را شكل خواهد داد و هم در تربيت فرزندان گام‏هاى بلندى برخواهد داشت.
پيام متن
ارزش معنوى خانه‏دارى زن در مقايسه با ارزش مادى شاغل بودن او بيشتر است و عاقلانه آن است كه در صورت ضرورت نداشتن شاغل بودن زن، به كار مقدس خانه‏دارى بپردازد.
4. نقش تربيتى
در محيط خانه و اجتماع، برجسته‏ ترين نقش زن، نقش تربيتى اوست. اين نقش از آنجا روشن مى‏شود كه كودك نخستين بار در آغوش مادر قرار مى‏گيرد و آداب و رسوم اجتماعى را از آنجا مى‏آموزد. كودك از دامن مادر فرا مى‏گيرد كه چگونه با ديگران رفتار كند. چگونگى رفتار مادر با كودك، در شكل‏دهى ساختار شخصيتى او تأثير بسزا دارد. ازاين‏رو، كارشناسان مسائل تربيتى بر نقش مادر در تربيت فرزند همواره تأكيد دارند.
زن، با بهره‏مندى از عواطف سرشار و مهر و محبت مادرى، شايستگى تربيت انسان‏هاى وارسته و شايسته را دارد. امام خمينى رحمه‏الله مى‏فرمايد:
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است. براى اينكه زنان و بانوان افزون بر اينكه خودشان يك قشر فعال در همه ابعاد زندگى هستند، قشرهاى فعال را نيز در دامن خودشان تربيت مى‏كنند. خدمت زن به جامعه، از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه‏كس بالاتر است و اين، امرى است كه انبيا مى‏خواستند.
بانوان مسلمان مى‏توانند، نقش تربيتى را از بانوى نمونه اسلام، فاطمه زهرا عليهاالسلام بياموزند و اينكه آن حضرت چگونه توانست در مدت كوتاه شخصيت‏هاى والا مقامى مانند حسن، حسين، زينب كبرى و ام‏كلثوم عليهم‏السلام را پرورش دهد. حضرت فاطمه عليهاالسلام با وجود گرفتارى‏ها و مشكلات فراوانى كه به ويژه پس از رحلت پدر بزرگوارش داشت، توانست نقش‏هاى خود را در جايگاه يك مادر و مربى در بالاترين حد ممكن ايفا كند. بانويى كه ضمن همكارى و هم‏دلى كامل با شوهر، به تربيت فرزند همت گماشت و با بهره‏گيرى از روش‏هاى مناسب به اين امر اهتمام ورزيد و انجام وظيفه كرد. اگر زنان و مادران جامعه از سيره و رفتار حضرت زهرا عليهاالسلام پيروى كنند و روش‏هاى تربيتى آن بزرگ‏بانو را پيشه خود قرار دهند، در عرصه‏هاى گوناگون خواهند توانست به خوبى به وظيفه خود عمل كنند.
پيام متن
تربيت فرزند، از وظايف اصلى زنان به شمار مى‏آيد و بايد در اين زمينه به اندازه لازم توجه و دقت به كار برند و همانند فاطمه زهرا عليهاالسلام فرزندان شايسته‏اى را پرورش و تحويل جامعه دهند.
پدیدآورنده:محمد احسانى


نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

 پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام به طور اختصاصی به موضوعات مرتبط با امام سوم شیعیان، حضرت سید الشهدا علیه السلام می پردازد و معرفی جهانی آن حضرت و دفاع از مکتب ایشان را به عنوان هدف خود قرار داده است.

شبکه های اجتماعی

 

Template Design:Dima Group

با عضویت در کانال تلگرام سایت جهانی کربلا از آخرین مطالب باخبر شوید .عضویت در کانال تلگرام