(قال الحسين (ع ): انّا اَهلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الرِسالَةِ وَ مُخْتَلفُ الْمَلائِكَةِ وَ مَحَلُّ الرِّحْمَةِ وَبِنا فَتَحَ اللّهُ وَ بِنا خَتَمَ 
ما خاندان نبوت و معدن رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و جايگاه رحمت الهى هستيم ، خدا به ما آغاز و به ما ختم نمود.
درس ديـگـرى كـه از حـمـاسـه حـسـينى قابل دريافت و استفاده است ، توجه دادن جامعه به جـايـگـاه و نـقـش و رسـالت رهـبـرى در نـظـام ديـن مـدار و تـاءثـيـر آن در تكامل انسان است .


1 ـ مراحل تكامل انسان
تـاءكـيـد امـام حـسـيـن (ع ) روى مـوضـوع رهـبـرى و پـيـونـد دادن بـيـن امامت و نبوت و بيان ويژگيهاى رهبرى دينى و اشاره به مسئله غدير و حديث ثقلين در حضور جمعى ، قريب به هزار نفر، از صحابه و تابعين و بزرگان در سرزمين منى  مبتنى بر اهميت و جـايـگـاه رهـبـرى در نـگـرش مـكـتـب اسـلام اسـت . بـراى روشن شدن موضوع ذكر چند نكته ضرورى است :
1 ـ از منظر مكتب وحى ، انسان يكى از مهم ترين اهداف آفرينش است
2 ـ انسان در نگرش الهى موجودى ابدى و جاودانه است .
على (ع ) مى فرمايد: (و قَد خَلَقتُم لِلابَدْ) (همانا براى ابديت آفريده شده ايد.)
3 ـ هـدف از خـلقـت انـسـان تـكـامـل و دسـتـيـابـى آدمـى بـه قـرب الهـى يـعـنـى وصول به زيبايى ، علم ، اختيار و قدرت نامحدود و جاودانه است .
در روايـتـى از پيامبر (ص ) آمده : نامه اى از ذات بارى تعالى به دست بهشتيان مى رسد كه متن آن اين گونه است :
مـن الحـى الذى لا يـمـوت الى القـوم الذى لايـمـوت امـا بـعـد فـانـى اقول للشى ء كن فيكون و قدجعلتك اليوم تقول للشى ء كن فيكون 
از سوى خداى زنده و بر پا دارنده اى كه نمى ميرد به زنده و برپادارنده اى كه نخواهد مـرد.امـا بـعـد، اگـر مـن بـه چـيـزى بـگـويـم بـاش بـدون تـاءمـل مـوجـود خـواهـد شـد و از امـروز تـو بـه هـر چـيـز بـگـويـى (بـاش ) بـدون تاءمل موجود مى شود.
4 ـ راه و شيوه رسيدن به كمال و سعادت ، عبادت و اطاعت از خداست .
فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً 
پـس كـسـى كـه امـيـد بـه لقـاء پـروردگـارش را دارد بـايـد بـه عمل صالح بپردازد.
2 ـ نقش رهبرى در تكامل انسان
انـسـان بـراى رسـيـدن بـه تـكـامـل نـيـاز بـه عـوامـل و لوازم دارد عـوامـل و لوازم مـورد نياز براى تكامل آدمى دو دسته است : 1 ـ مادى و جنبه پشتيبانى و نقش سخت ابزارى دارد. اين عوامل در سه گروه جمادات و نباتات و حيوانات از طرف ذات بارى تعالى براى شكل گيرى و تداوم حيات انسان پيش بينى شده است .
2 ـ غير مادى و جنبه تشريعى دارد، يعنى حفظ و بقاى زندگى اجتماعى و تاءمين سعادت و خـوشـبختى او مستلزم وجود دو ركن اساسى است ، يكى قانون و مقررات و ديگرى مديريت و رهـبـرى . نـقـش قـانـون ، تـعـريـف و تبيين مجموعه بايدها و نبايدهاى گفتار و رفتارى در روابـط انـسـان بـا خـويـشـتـن ، طـبـيعت ، جامعه و با مبداء آفرينش است كه در بر گيرنده مصالح آدمى باشد. رسالت رهبرى اجراى صحيح قانون و هدايتهاى راهبردى جامعه است .
در ديـدگـاه نـگرش دين ، رهبرى و مديريت نقش فوق العاده و جايگاه ويژه اى دارند؛ زيرا اولاً حاكميت و رهبرى بر انسان از آن خداست و افرادى با ويژگى هاى و به نيابت از ذات بـاريـتـعـالى مـى رسـند. اين افراد هم رسالت قانونگذارى را در چارچوب مصالح واقعى انسان عهده دار هستند و هم مسؤ وليت اجراى صحيح قانون و اداره جامعه و هدايت راهبردى مردم را بر عهده دارند.
ثانياً از منظر دين ، رهبرى و مديريت دينى ، تنها اداره كننده جامعه بشرى نيست بلكه نقش اصلى آن تضمين تكامل انسان است . در اين ديدگاه نبوت و امامت و در تداوم اين خط نورانى ، ولايـت فـقـيه ضمانت اصلى سعادت و تكامل انسان را برعهده دارد. با اين توصيف براى تـكـامل انسان نقش و اهميت عوامل و لوازم تشريعى بمراتب مهمتر و سرنوشت سازتر خواهد بـود تـا عـوامـل و لوازم تـكـويـنـى . بـه عـبـارت ديگر اگر حيات مادى انسان به امتداد و اسـتـمـرار نـورخورشيد و وجود هوا و اكسيژن و آب و... بستگى دارد احياى معنوى و تداوم و اسـتـمـرار ايـن حـيـات بـسـتـگـى بـه اسـتـمـرار و حـضـور فـعـال رهـبرى و مديريت دينى در ابعاد زندگى انسان دارد. بر همين اساس قرآن تبعيت از خـدا و رسـول را زمـيـنـه سـاز احـيـاى انـسـان مى داند: (يا ايها الذين آمنوا استجيبوا اللّه و لِلرَّسـُولِ اذا دعـاكـُمْ لِمـا يـُحـيـيـكُم ) عوامل تكوينى تضمين كننده حيات مادى انسان است در حالى كه رهبرى دينى تضمين كننده حيات جاودانه و ابدى آدمى است .
3 ـ ويژگيهاى رهبرى دينى
تـمـايـز مهم ديگرى كه در نظام اسلامى با ديگر نظامها وجود دارد تفاوت در ويژگيها و معيارهاى لازم براى رهبرى است .
بـا تـوجـه بـه رسـالتـهـاى رهـبـرى ديـنـى 1 ـ او بـايـد شـنـاخـت و تـسـلط كـامـل بـر هويت انسان داشته 2 ـ بتواند مصالح مجموعه بى نهايت حيات انسان را در نظر بگيرد 3 ـ برخوردارى از علم غيب و يا اجتهاد و از طرف ديگر ميزان سلامت در درك و رفتار وهدايت جامعه متناسب با مسئوليتها بايد تضمين شده باشد يعنى برخوردارى از عصمت يا عدالت واقعى .
از ايـن رو ارتـباط با مخزن علم الهى و عصمت در پيامبر (ص ) و امام (ع ) و اجتهاد و عدالت در ولى فقيه شرط لازم و اساسى براى تحقق رهبرى دينى است .
4 ـ شيوه انتخاب رهبرى
با توجه به جايگاه انسان در نظام خلقت و هدف تكاملى آن و نقش رهبرى در تعيين و تبيين مـجـمـوعـه بـايـدهـا و نـبـايـدهـا و هـدايـت راهـبـرى آدمـى بـه سـمـت تكامل و سعادت ابدى و با عنايت به ويژگيها و خصوصيات رهبرى در نگرش دينى ، به طـور طـبـيـعـى دسـت يـابـى انـسـان بـه چـنـيـن افـراد جـامـعى كه واجد همه شرايط باشند مـشـكـل و بـا روش انـتـخـابـات غـيـر مـقدور و واگذارى انتخاب رهبرى به افراد جامعه به شكل مستقيم خلاف مصلحت خود انسانها خواهد بود؛ لذا مصالح عاليه اقتضا دارد پيامبر (ص ) و امـام مـعـصـوم (ع ) تـوسـط ذات بـارى تـعالى كه عالم به اسرار و نهان انسان هاست انتخاب شود و در دوران غيبت با توجه به كفايت اجتهاد و عدالت در رهبرى انتخاب توسط خبرگان تحقق بخش مصالح مورد نظر خواهد بود.

 


 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

 پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام به طور اختصاصی به موضوعات مرتبط با امام سوم شیعیان، حضرت سید الشهدا علیه السلام می پردازد و معرفی جهانی آن حضرت و دفاع از مکتب ایشان را به عنوان هدف خود قرار داده است.

شبکه های اجتماعی

 

Template Design:Dima Group

با عضویت در کانال تلگرام سایت جهانی کربلا از آخرین مطالب باخبر شوید .عضویت در کانال تلگرام